Административен съд - ВарнаАдм. д. № 602/ 2020г.
03/10/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Варна, на основание чл. 188, вр. чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура – Варна на разпоредбите на чл. 50, ал. 1, т. 4 /в частта „т. 12 и т. 13 на приложение № 4 към Глава втора, раздел VІ от ЗМДТ“/ и чл. 62, ал. 2 от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Ветрино, приета от Общински съвет – Ветрино, по което е образувано адм.д. №602/2020г. по описа на Административен съд - Варна.
СЕКРЕТАР: