Административен съд - БургасАдм. д. № 594/ 2020г.
05/15/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Бургас, на основание чл.188 във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура гр. Бургас на чл.23, ал.1, чл.60,ал.1, т.4 и чл.70,ал.2 от Наредба №14 за определяне размера на местните данъци на Община Несебър, по което е образувано адм.д. №594/2020г. по описа на Административен съд - Бургас.
СЕКРЕТАР: