Административен съд - ПловдивАдм. д. № 1947/ 2019г.
07/16/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Пловдив, на основание чл. 181, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура гр. Пловдив на чл. 6, т. 17 и чл. 36, ал. 2, т. 7 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, приета с Решение № 490, взето с протокол № 35 от 31.05.2010 г., по което е образувано адм.д. №1947/2019г. по описа на Административен съд - Пловдив.
СЕКРЕТАР: