Административен съд - РазградАдм. д. № 166/ 2019г.
07/17/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Разград, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от районния прокурор на Районна прокуратура- Кубрат на разпоредбите на чл. 31, ал. 4 и чл. 42, ал. 5 от Наредба № 14 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища, приета с решение на Общински съвет - Кубрат, по което е образувано адм.д. №166/2019г. по описа на Административен съд - Разград.
СЕКРЕТАР: