Върховен административен съд

Първа колегия
Четвърто отделение
Адм. д. № 7226/ 2020г.
09/24/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕВърховният административен съд, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Земеделска кооперация „Съгласие“, със седалище и адрес на управление: с. Срацимир, община Силистра /ЗК „Съгласие“/, представлявана от председателя Емил Илиев против Наредба №13 за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините на провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни дезинсекционни дейности на Министъра на земеделието и храните, обн., изм., бр. 16 от 22.02.2019 г. с искане за отмяна на разпоредбите на чл. 8, ал.1 и чл. 11, ал.1., по което е образувано адм.д. №7226/2020г. по описа на Върховния административен съд.
СЕКРЕТАР: