Административен съд - ВарнаАдм. д. № 855/ 2020г.
05/18/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Варна, на основание от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура – Варна на разпоредбите на чл. 10, ал. 2, чл. 31, ал. 3, чл.45, ал.1, чл.46, ал.2, чл. 51, ал.1, т.4 в частта на т. 12 и т. 13 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от ЗМДТ и чл. 63 ал. 2 от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Аврен, приета от Общински съвет – Аврен, по което е образувано адм.д. №855/2020г. по описа на Административен съд - Варна.
СЕКРЕТАР: