Административен съд - ВрацаАдм. д. № 522/ 2019г.
07/16/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Враца, на основание чл.188, във вр. чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор на Окръжна прокуратура Враца на Наредба №18 за управление и разделено събиране на отпадъците на територията на Община Роман, по което е образувано адм.д. №522/2019г. по описа на Административен съд - Враца.
СЕКРЕТАР: