Административен съд - ПерникАдм. д. № 244/ 2020г.
05/22/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Перник, на основание чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура Перник на разпоредбите на чл. 11, чл. 46, ал. 1, изр. 1-во, 2-ро, чл. 52, ал. 1, т. 4 от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Брезник, приета с решение № 35/14.02.2008 г., изм. и доп. с решение № 144/22.01.2009 г., изм. и доп. с решение № 455/21.04.2011 г., изм. и доп. с решение № 456/21.04.2011 г., изм. и доп. с решение № 17820.12.2011 г., изм. и доп. с решение № 194/19.07.2016 г., изм. и доп. с решение № 531/15.12.2017 г., изм. и доп. с решение № 771/30.01.2019 г., изм. и допълнена с решение № 834/22.04.2019 г., изм. и доп. с решение № 874/24.06.2019 г., всички взети от Общински съвет – Брезник, по което е образувано адм.д. №244/2020г. по описа на Административен съд - Перник.
СЕКРЕТАР: