Административен съд - Велико ТърновоАдм. д. № 99/ 2020г.
03/06/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Стражица, приета с Решение № 59 по Протокол № 5 от 27.02.2008 г. на Общински съвет гр. Стражица, последно изм. и доп. с Решение 39/30.12.2019г., като незаконосъобразна поради допуснати съществени процесуални нарушения при приемането й и при последвалите изменения и допълнения /с изключение на чл. 60, ал. 5 от наредбата/, а алтернативно разпоредбите на чл. 11, чл. 47, ал. 5, чл. 48, ал. 1, чл. 54, ал. 1, т. 4, пр. 1 и чл. 66, ал. 2 от наредбата се оспорват като незаконосъобразни поради противоречието им с нормативни разпоредби от по-висок ранг, по което е образувано адм.д. №99/2020г. по описа на Административен съд - Велико Търново.
СЕКРЕТАР: