Административен съд - Пазарджик


Адм. д. № 284/ 2020г.
03/09/2020г.


О Б Я В Л Е Н И Е
Административен съд - Пазарджик, на основание чл. 188, във връзка с чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава , че е постъпила жалба от Фондация „Гринберг“ с която се оспорва Наредба за организацията, финансирането и дейността на клубовете за пенсионери и лица с увреждания на територията на Община Панагюрище, приета с Решение № 432 от 21.11.2017г. на Общински съвет Панагюрище., по което е образувано адм.д. №284/2020г. по описа на Административен съд - Пазарджик.
СЕКРЕТАР: