Административен съд - София-областАдм. д. № 1052/ 2019г.
08/13/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - София-област, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181 ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор от Окръжна прокуратура София на наредба за изграждане, опазване, поддържане и развитие на зелената система на територията на община Своге, приета с Решение № 94 по протокол № 4 от 05.05.2011 г. на Общински съвет Своге , по което е образувано адм.д. №1052/2019г. по описа на Административен съд - София-област.
СЕКРЕТАР: