Административен съд - СмолянАдм. д. № 89/ 2020г.
03/09/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Смолян, на основание чл.188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от ОП-Смолян на разпоредбите на чл. 3, т.2 и т.5 от Правила за реда и условията за отпускане на финансов стимул за новородено или осиновено дете в община Смолян, приети с решение № 1184 по протокол № 51 от 30.05.2019 г. на общински съвет-Смолян, по което е образувано адм.д. №89/2020г. по описа на Административен съд - Смолян.
СЕКРЕТАР: