Административен съд - Велико ТърновоАдм. д. № 417/ 2019г.
07/15/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново на Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от общински поземлен фонд на Община Полски Тръмбеш, приета с Решение № 184 по Протокол № 16 от 17.07.2008 г. на Общински съвет Полски Тръмбеш с искане за отмяната й изцяло и алтернативно за отмяна на разпоредбите на чл. 8, ал. 2 от нея, по което е образувано адм.д. №417/2019г. по описа на Административен съд - Велико Търново.
СЕКРЕТАР: