Административен съд - Смолян


Адм. д. № 253/ 2020г.
09/21/2020г.


О Б Я В Л Е Н И Е
Административен съд - Смолян, на основание чл.188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава , че е постъпила жалба от Районна прокуратура гр. Смолян с която се оспорва разпоредбата на пар.2 от ПЗР на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни, загробването им при необходимост на територията на Община Смолян, приета с Решение №240 от 25.06.2020г. на ОбС- Смолян, по което е образувано адм.д. №253/2020г. по описа на Административен съд - Смолян.
СЕКРЕТАР: