Административен съд - Хасково


Адм. д. № 402/ 2020г.
08/28/2020г.


О Б Я В Л Е Н И Е
Административен съд - Хасково, на основание чл. 188, вр. с чл.181, ал.1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава , че е постъпила жалба от с която се оспорва Решение № 14/20.12.2019г., обективирано в Протокол №3 от заседание на Общински съвет Хасково, проведено на 20.12.2019г., в частта му на раздел II т.3 и т.4 от решението, с което е определен размера на такса битови отпадъци за 2020г., както следва: 3. За населението и за жилищата на предприятия в V зона – в размер на 2.00 ‰ /промила/ върху данъчната оценка на недвижимите имоти, като по видове услуги таксата е както следва: - за събиране и транспортиране на битови отпадъци - 1 ‰; за третиране на битови отпадъци, поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци, както и за отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО – 1 ‰; 4.За населението в селата в Община Хасково - в размер на 5.00 ‰ /промила/ върху данъчната оценка на недвижимите имоти, като по видове услуги таксата е както следва: - за събиране и транспортиране на битови отпадъци -3 ‰; - за третиране на битови отпадъци, поддържане и експлоатация на депа за битови отпадъци, както и за отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО – 2 ‰, по което е образувано адм.д. №670/2020г. по описа на Административен съд - Хасково.
СЕКРЕТАР: