Административен съд - КърджалиАдм. д. № 129/ 2020г.
05/20/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Кърджали, на основание чл.181, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура-Кърджали на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Ардино, приета с Решение №440 по Протокол №28 от 17.10.2018г. на Общински съвет -Ардино, по което е образувано адм.д. №129/2020г. по описа на Административен съд - Кърджали.
СЕКРЕТАР: