Административен съд - ВидинАдм. д. № 177/ 2019г.
07/16/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Видин, на основание чл. 189, ал. 1 от АПК, чл. 191, ал. 2 от АПК и чл. 188 АПК, във връзка с чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от заместник прокурор на Окръжна прокуратура - Видин на разпоредбите на чл. 27, ал. 2, ал.3 и ал. 4, чл. 27., ал. 5 и ал. 6, чл. 40, ал. 1, в частта относно „…. Събиране…, чл. 76, ал. 20 и ал. 21, чл. 76, ал. 23 и ал. 24, чл. 77, чл. 80, чл. 84, чл. 86, ал. 2 от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Бойница, както и срещу цялата наредба, приета с Решение №68, взето с протокол № 6 от 28.11.2013 г. на Общински съвет – Бойница, по което е образувано адм.д. №177/2019г. по описа на Административен съд - Видин.
СЕКРЕТАР: