Административен съд - ВрацаАдм. д. № 549/ 2019г.
08/12/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Враца, на основание чл.188, вр. чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура гр. Враца на Наредба №8 за управление на отпадъците на територията на Община Криводол, приета с решение № 402 по протокол №39/28.02.2014г. на ОбС Криводол и жалба на „Рейсър Ауто“ ЕООД, гр.София, с която е оспорена разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от същата Наредба, по което е образувано адм.д. №549/2019г. по описа на Административен съд - Враца.
СЕКРЕТАР: