Административен съд - БлагоевградАдм. д. № 756/ 2019г.
08/12/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Благоевград, на основание чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура - Благоевград на разпоредбите на чл. 3, т. 2, б. "а" и б. "б" от Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Гоце Делчев, приета с Решение № 33 по Протокол № 3 от заседание на Общински съвет - Гоце Делчев на 31.01.2008 г.,, по което е образувано адм.д. №756/2019г. по описа на Административен съд - Благоевград.
СЕКРЕТАР: