Административен съд - КърджалиАдм. д. № 290/ 2019г.
08/14/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Кърджали, на основание чл.188 във вр. с чл.181, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура - Кърджали на чл.9, т.3 и чл.33, ал.2 от Наредба №1 за опазване на обществения ред, поддържане на чистотата на населените места и ползване на общинската собственост в община Кирково, приета с Решение №39 от 24.01.2000г. на Общински съвет – Кирково, по което е образувано адм.д. №290/2019г. по описа на Административен съд - Кърджали.
СЕКРЕТАР: