Административен съд - ХасковоАдм. д. № 889/ 2019г.
08/05/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Хасково, на основание чл. 188, вр. с чл.181, ал.1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура - Хасково на чл.47, в нейните т.1, т.2, т.3,т.4 и т.5 от Наредба №2 за управление на отпадъците на територията на Община Минерални бани, приета с Решение № 505 от 29.08.2017г.на Общински съвет Минерални бани, по което е образувано адм.д. №889/2019г. по описа на Административен съд - Хасково.
СЕКРЕТАР: