Административен съд - ПазарджикАдм. д. № 286/ 2020г.
03/16/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Пазарджик, на основание чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик на Решение № 3/31.01.2020 г. на Общински съвет – гр. Пазарджик, прието с Протокол № 1, по което е образувано адм.д. №286/2020г. по описа на Административен съд - Пазарджик.
СЕКРЕТАР: