Административен съд - Пазарджик


Адм. д. № 334/ 2020г.
03/19/2020г.


О Б Я В Л Е Н И Е
Административен съд - Пазарджик, на основание чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава , че е постъпила жалба от Фондация „Гринберг“ с която се оспорва Наредбата за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в Община Лесичово, приета с Решение № 335 по Протокол № 29 от 28.03.2013 г. на Общински съвет – Лесичово., по което е образувано адм.д. №334/2020г. по описа на Административен съд - Пазарджик.
СЕКРЕТАР: