Административен съд - ВидинАдм. д. № 51/ 2020г.
03/12/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Видин, на основание чл.188, във връзка с чл.181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура Видин на разпоредбите на чл.32,ал.3; чл.41,ал.2 и чл.43,ал.1 и ал.2 от Наредба №7 за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Ново село, както и цялата Наредба, по което е образувано адм.д. №51/2020г. по описа на Административен съд - Видин.
СЕКРЕТАР: