Административен съд - София-областАдм. д. № 159/ 2019г.
07/18/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - София-област, на основание чл. 188 във вр. С чл.181 ал 1 и ал 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Р.П.Б. и З.Н.Н. на заповед№ СД-05-243 от 31.12.2018г. в частта, с която се разкрива едно място за нотариус в съдебен район районен съд Чирпан, по което е образувано адм.д. №159/2019г. по описа на Административен съд - София-област.
СЕКРЕТАР: