Административен съд - ТърговищеАдм. д. № 212/ 2020г.
09/25/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Търговище, на основание чл. 188, във връзка с чл. 181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Търговище на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Омуртаг, приета с Решение № 31 по Протокол № 5/29.02.2008г. на Общински съвет-Омуртаг, по което е образувано адм.д. №212/2020г. по описа на Административен съд - Търговище.
СЕКРЕТАР: