Административен съд - Велико ТърновоАдм. д. № 416/ 2019г.
07/15/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от окръжен прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Полски Тръмбеш, приета с Решение № 360 / 27.07.2017г. на Общински съвет Полски Тръмбеш, по което е образувано адм.д. №416/2019г. по описа на Административен съд - Велико Търново.
СЕКРЕТАР: