Административен съд – ГабровоАдм. д. № 234/ 2020г.
08/13/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд – Габрово, на основание чл. 188, във вр. с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Районна прокуратура Севлиево на чл. 22, ал. 4 от Наредба за реда за управление на горските територии, собственост на Община Севлиево /Приета с Решение №108/27.05.2020г. на ОбС Севлиево, по което е образувано адм.д. №234/2020г. по описа на Административен съд – Габрово.
СЕКРЕТАР: