Административен съд – ШуменАдм. д. № 358/ 2019г.
07/16/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд – Шумен, на основание чл.181, ал.1 и 2 от АПК, приложим съгласно чл.188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура Шумен на чл.11 т.25 в частта „събиране, транспортиране“, чл.25 ал.2, ал.3 и ал.4 и чл.22 ал.5 и ал.6 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Каолиново, приета с Решение №12 по Протокол №3/24.11.2015 г. на Общински съвет – Каолиново, по което е образувано адм.д. №358/2019г. по описа на Административен съд – Шумен.
СЕКРЕТАР: