Административен съд - ПлевенАдм. д. № 373/ 2020г.
05/15/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Плевен, на основание чл. чл.188 вр. чл.181, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор в Окръжна прокуратура-Плевен на Наредба за пожарна безопасност на територията на Община Пордим, приета с решение № 220/28.03.2013 година, тъй като е приета при липса на компетентност, липсва законова делегация, и е нищожна, по което е образувано адм.д. №373/2020г. по описа на Административен съд - Плевен.
СЕКРЕТАР: