Административен съд - ВарнаАдм. д. № 2147/ 2019г.
08/09/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Варна, на основание чл. 188, вр. чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура - Варна на разпоредбите на чл. 61, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5 от Наредба № 25 за управление на отпадъците на територията на Община Провадия, приета с Решение на Общински съвет – Провадия № 25-452 от проведено заседание на 28.09.2017 г. , по което е образувано адм.д. №2147/2019г. по описа на Административен съд - Варна.
СЕКРЕТАР: