Административен съд - ПазарджикАдм. д. № 258/ 2020г.
03/06/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Пазарджик, на основание чл. 188, във връзка с чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура гр. Пазарджик на Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Стрелча, приета с Решение № 161/26.04.2012г. на Общински съвет – Стрелча, по което е образувано адм.д. №258/2020г. по описа на Административен съд - Пазарджик.
СЕКРЕТАР: