Административен съд - София-градАдм. д. № 718/ 2020г.
05/20/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - София-град, на основание чл. 181, ал. 1 и 2, във вр.с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Софийска градска прокуратура на разпоредбата на 52, ал. 1, т.4 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на Столичен общински съвет, приета с Решение № 83 от Протокол № 7/28.02.2008 г. и разгласена на 07.03.2008 г., поправка на чл. 41, ал. 1 с Решение № 113 от 06.03.2008 г., разгласена на 07.03.2008 г., изм. и доп. с Решение № 828 по Протокол № 28 от 18.12.2008 г., Решение № 32 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., Решение № 766 по Протокол № 54 от 17.12.2009 г., Решение № 3 по Протокол 81 от 13.01.2011 г., Решение № 65 по Протокол №5 от 22.12.2011 г., Решение № 700 по Протокол № 54 от 19.12.2013 г., Решение № 132 по Протокол № 78 от 12.03.2015 г., доп. - Решение № 674 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г. изм. и доп. – Решение № 859 по Протокол № 67 от 20.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. и доп.- Решение № 51 по Протокол № 5 от 30.12.2019 г., в сила от 01.01.2020 г., по което е образувано адм.д. №718/2020г. по описа на Административен съд - София-град.
СЕКРЕТАР: