Административен съд - КюстендилАдм. д. № 119/ 2020г.
05/20/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Кюстендил, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура – Кюстендил на разпоредбите на чл.19, чл.20, чл.29, ал.2 и чл.37д, ал.2 от Наредба за определяне и администриране на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на община Сапарева баня, приети с решение №26 по Протокол №15/07.12.2012г. на ОбС – Сапарева бяна, по което е образувано адм.д. №119/2020г. по описа на Административен съд - Кюстендил.
СЕКРЕТАР: