Административен съд - Търговище


Адм. д. № 155/ 2019г.
07/18/2019г.


О Б Я В Л Е Н И Е
Административен съд - Търговище, на основание чл. 188, във връзка с чл. 181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава , че е постъпила жалба от „Рейсър Ауто” ЕООД с която се оспорва чл. 26 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Омуртаг, поради противоречие с норми от по-висок ранг, по което е образувано адм.д. №155/2019г. по описа на Административен съд - Търговище.
СЕКРЕТАР: