Административен съд - Пазарджик


Адм. д. № 304/ 2020г.
08/26/2020г.


О Б Я В Л Е Н И Е
Административен съд - Пазарджик, на основание чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава , че е постъпила жалба от Фондация „Гринберг“ с която се оспорва Наредбата за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Септември, приета с Решение № 679 от 28.03.2017 г. на Общински съвет – Септември, по което е образувано адм.д. №304/2020г. по описа на Административен съд - Пазарджик.
СЕКРЕТАР: