Административен съд - ПазарджикАдм. д. № 270/ 2020г.
03/06/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Пазарджик, на основание чл. 188, във връзка с чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при окръжна прокуратура Пазарджик на Наредба за пожарната безопасност на територията на община Сърница, приета с Решение № 52/28.04.2016 г. на Общински съвет – Сърница, по което е образувано адм.д. №270/2020г. по описа на Административен съд - Пазарджик.
СЕКРЕТАР: