Административен съд - София-областАдм. д. № 979/ 2019г.
07/17/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - София-област, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181 ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от на чл. 22, т. 2, б."В" в частта относно "удостоверение за липса на задължение към община Мирково" и чл. 44, вр. с чл. 23, т. 8 от Наредба за опазване на обществения ред в община Мирково, по което е образувано адм.д. №979/г. по описа на Административен съд - София-област.
СЕКРЕТАР: