Административен съд - БургасАдм. д. № 1561/ 2019г.
07/18/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Бургас, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор в Окръжна прокуратура Бургас на чл.10, ал.2, ал. 3 и ал. 4; чл.11, ал.1, т.4 и т.6, ал.З и ал.4; чл.12, ал.1, ал.4, ал.5, ал.9 и ал.10; чл.13, ал.1, т.5; чл.15, ал.1; чл.23, ал.З, т.З; чл.44; чл.47, ал.4 и чл.50 от Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на община Камено, приета с решение по т.9, протокол №12 от 29.09.2016 г. на общински съвет Камено, по което е образувано адм.д. №1561/2019г. по описа на Административен съд - Бургас.
СЕКРЕТАР: