Върховен административен съд

Първа колегия
Четвърто отделение
Адм. д. № 1969/ 2019г.
03/19/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕВърховният административен съд, на основание чл. 188, във вр. чл. 181, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Светломир Николов Нешков, Калоян Тодоров Илиев, Станислав Иванов Пенев, Личко Ангелов Александров, Марио Светломиров Пеев, Бисер Никифоров Петров, Светлин Василев Такев, Юлиян Любомиров Зашев, Драгомир Танев Манолов, Иван Цветанов Иванов, Митко Георгиев Харакчиев, Назъм Назми Азиз, Валентин Ангелов Христов, Здравко Стефанов Стефанов, Димитър Славов Станев, Иван Горчев Григоров, Халил Адем Хасан, Сергей Младенов Лазаров, Кязим Асенов Вейселов, Камен Иванов Горанов, Мирослав Събев Събев, Енчо Костадинов Енчев, Георги Вълев Вълев, Мемиш Алиев Мемишев, Петко Савов Петков и Ангел Петров Стефанов на чл. 73, ал. 12, чл.73, ал.18 и чл.164, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража ( ППЗИНЗС), издаден от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 9 от 2.02.2010 г., в сила от 1.02.2010 г.; изм. с Решение № 7268 от 22.05.2012 г. на ВАС на РБ - бр. 43 от 8.06.2012 г., в сила от 8.06.2012 г.; изм. и доп., бр. 20 от 7.03.2014 г., бр. 14 от 10.02.2017 г., по което е образувано адм.д. №1969/2019г. по описа на Върховен административен съд.
СЕКРЕТАР: