Административен съд - РусеАдм. д. № 130/ 2020г.
03/11/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Русе, на основание чл. 188, вр. чл. 181, ал. 2 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от на разпоредбите на чл.9, т.5 и т.4 от Приложение към чл.9, т.1 от Наредба №18 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, еднократна помощ за дете, което постъпва в първи клас и пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община Иваново, област Русе, на Общински съвет – Иваново, по което е образувано адм.д. №130/2020г. по описа на Административен съд - Русе.
СЕКРЕТАР: