Административен съд - ПловдивАдм. д. № 2077/ 2019г.
08/06/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Пловдив на чл. 9, ал. 1, чл. 13, ал. 1; чл. 13, ал. 2; чл. 15, ал. 1; чл. 15, ал. 2; чл. 17, ал. 1; чл. 17, ал. 2; чл. 19, ал. 1; чл. 20, ал. 1; чл. 20, ал. 2; чл. 21, ал.1 и чл. 50, ал. 2 от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Карлово, по което е образувано адм.д. №2077/2019г. по описа на Административен съд - Пловдив.
СЕКРЕТАР: