Административен съд - РусеАдм. д. № 162/ 2020г.
05/21/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Русе, на основание чл. 188, вр. чл. 181, ал. 2 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор от РОП на разпоредбата на чл.10, т.2.4 от Наредба №10 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, подпомагане на социално-слаби жители и пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община Две могили, област Русе, по което е образувано адм.д. №162/2020г. по описа на Административен съд - Русе.
СЕКРЕТАР: