Административен съд - ХасковоАдм. д. № 843/ 2019г.
08/09/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Хасково, на основание чл. 188, вр. с чл.181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от на чл.26, ал.1 в частта „събиране“ и в частта „транспортиране“ ; чл.28, ал.1 в частта „събиране“; изцяло чл.35 и чл.36 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Стамболово, по което е образувано адм.д. №843/2019г. по описа на Административен съд - Хасково.
СЕКРЕТАР: