Административен съд - ПазарджикАдм. д. № 830/ 2019г.
08/09/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Пазарджик, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик на Наредба за определяне размера на местните данъци на Община Панагюрище, приета с Решение № 32 по Протокол № 6 от 26.02.2008г. на Общински съвет Панагюрище, по което е образувано адм.д. №830/2019г. по описа на Административен съд - Пазарджик.
СЕКРЕТАР: