Административен съд - Велико ТърновоАдм. д. № 217/ 2020г.
05/20/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура Велико Търново на разпоредбите на чл.15 и чл.49, ал.1, т.4, като втората разпоредба е оспорена само относно т.12 и т.13 от Приложение № 4 към Глава 2, Раздел 5 от ЗМДТ от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена, приета с Решение № 28 по Протокол № 5/19.02.2008г. на Общински съвет Елена, по което е образувано адм.д. №217/2020г. по описа на Административен съд - Велико Търново.
СЕКРЕТАР: