Административен съд - РазградАдм. д. № 64/ 2020г.
05/21/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - Разград, на основание чл.188 във вр. с чл. 181, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор в Районна прокуратура - Разград на чл.46, ал.3; чл.52, ал.1, т.4, пр.1 и чл. 59д, ал. 2 от Наредба № 17 за определяне на размера на местните данъци на територията на Община – Завет, приета от Общински съвет – Завет, по което е образувано адм.д. №64/2020г. по описа на Административен съд - Разград.
СЕКРЕТАР: