Административен съд - София-градАдм. д. № 4697/ 2020г.
09/09/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - София-град, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от АД „Есен Фикри“ на Условия за кандидатстване и изпълнение на процедура BG16RFOP002.2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, (наричани по натам „Условията“), т. 11.1. – Критерии за допустимост на кандидатите, подточка 1, в частта „регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите“, одобрени като част от документацията за провеждане на процедура за подбор на проекти BG16RFOP002.2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, по приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП на ОПИК, със Заповед № РД-16-375/12.05.2020 г. на Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове и конкурентноспособност“ и Ръководител на Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020, съгласно т. 1 от Заповед №РД-16-5/06.01.2020 г. на Министъра на икономиката, по което е образувано адм.д. №4697/2020г. по описа на Административен съд - София-град.
СЕКРЕТАР: