Върховен административен съд

Първа колегия
Четвърто отделение
Адм. д. № 8017/ 2019г.
07/19/2019г.


О Б Я В Л Е Н И ЕВърховният административен съд, на основание чл. 188, вр. чл. 181, ал. 1, и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от "Био Аква Ферм" ЕООД на Методика за определяне размера на финансовите корекции по проекти, финансирани от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013 г. (ОПРСР), издадена от Изпълнителния директор на Изпълнителна дирекция по рибарство и аквакултури вх. №Z – 17235/02.11.2018 г., по което е образувано адм.д. №8017/2019г. по описа на Върховния административен съд.
СЕКРЕТАР: