Административен съд - София-областАдм. д. № 316/ 2020г.
03/24/2020г.


О Б Я В Л Е Н И ЕАдминистративен съд - София-област, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181 ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от на разпоредбата на чл. 49, ал.6 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Костенец, постоянните комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение №18, по Протокол №3 от 01.03.2019 год. на Общински съвет Костене, по което е образувано адм.д. №316/2020г. по описа на Административен съд - София-област.
СЕКРЕТАР: